RIS Documenten

Total records: 8151
Page 1 of 164

 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DONDERDAG 19 augustus 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Presentashon Plan di maneho di Deporte di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte. (Presentatie Plan Sport bestuur van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport).


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op WOENSDAG 18 augustus 2021 om 09.00 uur. Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Konseho Supremo Elektoral (KSE) tokante e Posishon nobo di KSE enkuanto tratamentu di kredensial di miembronan di Parlamento entrante. (1. Binnengekomen stukken. 2. Overleg met de Electorale Raad inzake de nieuwe positie van de Electorale Raad m.b.t. de behandeling van geloofsbrieven van aantredende Parlementsleden).


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DINSDAG 17 augustus 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku direktornan General, Finansiero i huntanan di Komisario di tantu Fundashon Kas Popular (FKP) i Fundashon Fiansa Popular (FFP) riba e maneho general, maneho di mantenshon i tambe maneho finansiero di tantu FKP i FFP. (Overleg met de Algemene, Financiële directeuren en raden van commissaris van zowel FKP i FFP inzake het algemeen beleid, het onderhoudbeleid en ook het financieel beleid van zowel FKP als van FFP).


 1.   

  TWEEDE HERNIEUWDE Oproep ter bijwoning van den Centrale Commissievergadering op MAANDAG 16 augustus 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Deliberashon ku Minister di Hustisia i representantenan di e organisashon di Aliansa, “Stichting Slachtofferhulp Curaçao”, Ministerio Públiko i Voogdijraad enkuanto kasonan di maltrato doméstiko na Kòrsou. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar enkuanto ehekushon di e ‘Plan Nashonal kontra violensha doméstiko i abusu di mucha’. (1. Overleg met de Minister van Justitie i vertegenwoordigers van de organisatie Aliansa, "Stichting Slachtofferhulp Curaçao", Openbare Ministerie en Voogdijraad inzake huiselijk geweld op Curaçao. 2. Overleg met de Minister van SOAW inzake de uitvoering van het Nationale Plan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling).


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DONDERDAG 12 augustus 2021 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Deliberashon ku Ombudsman den kuadro di fortifikashon di e ròl di e instituto di Ombudsman. 2. Proposishon di biahe pa e reunionnan Interparlamentario di Reino (IPKO) ku lo tuma lugá di 23 di ougùstùs pa 25 di ougùstùs 2021 na Boneiru. (1. Overleg met de Ombudsman inzake versterking van de rol van het instituut van de Ombudsman) 2. Reisvoorstel voor de interparlemenataire Rijksvergaderingen (IPKO) die plaatsvinden van 23 tot 25 augustus 2021 in Bonaire)


 1.   

  P.B. 2021, no. 91 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 4de augustus 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie-1. (aanpassing inreismaatregelen onder de zes Carbische (ei)landen per 5 augustus 2021)


 1.   

  P.B. 2021, no. 89 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 3de augustus 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie-1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 87 - Besluit van 30 juli 2021, tot afkondiging van het Besluit van 14 juli 2021 houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188).


 1.   

  Brief d.d. 30 juli 2021, refno. 0248-a/RVM, van de Adjunct-Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening van 30 juli tot en met 9 augustus 2021, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden


 1.   

  P.B. 2021, no. 83 - MINISTERI?LE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste juli 2021 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).


 1.   

  P.B. 2021, no. 84 - MINISTRI?LE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste juli 2021 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).


 1.   

  P.B. 2021, no. 85 - Besluit van 28 juli 2021, tot afkondiging van het Besluit van 14 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Stb. 2021, 351) en van het besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (Stb. 2021, 352).


 1.   

  P.B. 2021, no. 86 - Besluit van 28 juli 2021, tot afkondiging van de Rijkswet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten).


 1.   

  Brief d.d. 28 juli 2021, refno. 0247-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 28 juli tot en met 12 augustus 2021, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden.


 1.   

  P.B. 2021, no. 82 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 27ste juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994-1 (Regeling Nationale Rekeningen enquête 2021).


 1.   

  E-bericht 23 juli 2021 van de Raad van Advies Curaçao (RvA), houdende aanbieding van het jaarverslag 2020.


 1.   

  Brief d.d. 23 juli 2021, refno. 0240-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van 26 juli tot en met 5 augustus 2021 in Nederland zal i.v.m. de opvang van studenten die met de Studie Financiering (SSC) reizen en t.a.v. besprekingen die hij zal houden met verschillende instanties op het gebied van onderwijs


 1.   

  Brief d.d. 23 juli 2021, kenmerk BU-21/026/JW van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling de Gouverneur van 24 juli tot en met 9 augustus 2021 zal worden waargenomen door de waarnemend Gouverneur mw. M. Russel-Capriles.


 1.   

  Brief d.d. 21 juli 2021 van de Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK) aan de Raad van Ministers, met als onderwerp: impakto di sklabitut; posishon SSK. (impact slavernij; positie SSK)


 1.   

  Brief d.d. 20 juli 2021 van de Voorzitter van de Staten van Curaçao aan Fundashon kas Popular (FKP), met als onderwerp: reunion di komishon sentral/dokumentonan. (centrale commissie vergadering/documenten)


 1.   

  P.B. 2021, no. 81 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 20ste juli 2021 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2019-1.


 1.   

  Bief d.d. 19 juli 2021, zaaknr. 2021/021571 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: entrega di Plan di maneho di Deporte i petishon pa reunion Komishon Sentral. (aanbieding Plan Sport beleid en verzoek om een Centrale Commissie vergadering)


 1.   

  Brief d.d. 19 juli 2021 van de Statenleden I.S. Martina, Q.C.O. Girigorie, S.J. Croes, Z.A.M. Jesus-Leito en A.M.V. Pauletta aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Klaridat riba e maneho di COVID-19/bakunashon. (Duidelijk inzake de COVID-19 beleid/vaccinatie) Met het verzoek om een gewone vergadering van de Staten met een urgente karakter bij één te roepen.


 1.   

  Brief d.d. 19 juli 2021 van de Statenleden Q.C.O. Girigorie, A.M.V. Pauletta, Z.A.M. Jesus-Leito en S.J. Croes aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa un reunion riba impuesto ku gobièrnu ta kobra anual. (Verzoek om een vergadering inzake de jaarlijkse belasting die de regering int)


 1.   

  Brief d.d. 19 juli 2021 van de directie van de Curaçao Oil Refinery Complex (CORC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met het verzoek om zo spoedig mogelijk een vergadering van de Staten bij één te roepen, zodat zij kennis kunnen maken met de Statenleden en informatie verschaffen met betrekking tot het beloop van het proces.


 1.   

  Brief d.d. 19 juli 2021 van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen en de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Presentashon di Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. (COHO 2.0) na Komishon di Koninkrijksrelaties. (Presentatie van COHO 2.0 aan de Commisie Koninkrijksrelaties)


 1.   

  Brief d.d. 18 juli 2021 van dhr. Raymond F. Angelica aan het Parlement van Curaçao, met als onderwerp: Produkshon i distribushon di awa na Kòrrsou. (Water productie en distrubutie op Curaçao)


 1.   

  P.B. 2021, no. 79 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 18de juli 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 1


 1.   

  P.B. 2021, no. 88 - Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2021, nr. 2021-0000374855, houdende de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, de Paspoortuitvoerings-regeling Caribische landen en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) en enkele technische verbeteringen.


 1.   

  Brief d.d. 16 juli 2021 van het Statenlid Z.A.M. Jesus-Leito aan de Minister van Financiën met als onderwerp: Liña di kobransa di belasting.


 1.   

  Brief d.d. 14 juli 2021 van het Statenlid S.J. Croes aan de Minister President: met als onderwerp: último desaroyonan di COVID-19 na Kòrsou. (Laatste ontwikkelingen rondom COVID-19 op Curaçao)


 1.   

  Brief d.d. 13 juli 2021, Ref.no. FKP2021/1435+1536, van Fundashon Kas Popular (FKP) aan de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Reunion di komishon sentral. (centrale commissie vergadering).


 1.   

  Brief d.d. 13 juli 2021, zaaknr. 2021-050_staten, van de Voorzitter van de Electorale Raad Curaçao (Konseho Supremo Elektoral (KSE)) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Karta kredensial den Staten


 1.   

  P.B. 2021, no. 80 - Besluit van 13 juli 2021, tot afkondiging van het besluit van 27 mei 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19.


 1.   

  Brief d.d. 12 juli 2021 van het Statenlid M.G. Martines aan de Voorzitter van de Commissie voor de Werkwijze van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Invitá ekspertonan. (Oproepen experts)


 1.   

  Brief d.d. 12 juli 2021 van het Statenlid I.S. Martina aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, met als onderwerp: Kontinuashon di trayekto di bakuna.


 1.   

  Brief d.d. 9 juli 2021, kenmerk 2021-0000323808, van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Staten van Curaçao, betreft: Halfjaarrapportages juli – december van de jaren 2019 en 2020 van het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten


 1.   

  AFLASTING van de HERNIEUWDE Oproep voor de Centrale Commissievergadering op DONDERDAG 8 juli 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Deliberashon ku Minister di Hustisia i representantenan di e organisashon di Aliansa, “Stichting Slachtofferhulp Curaçao”, Ministerio Públiko i Voogdijraad enkuanto kasonan di maltrato doméstiko na Kòrsou. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar enkuanto ehekushon di e ‘Plan Nashonal kontra violensha doméstiko i abusu di mucha’. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Brief d.d. 8 juli 2021, refno. 0220-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Financiën van 8 tot en met 13 juli 2021, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DONDERDAG 8 juli 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Deliberashon ku Minister di Hustisia i representantenan di e organisashon di Aliansa, “Stichting Slachtofferhulp Curaçao”, Ministerio Públiko i Voogdijraad enkuanto kasonan di maltrato doméstiko na Kòrsou. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar enkuanto ehekushon di e ‘Plan Nashonal kontra violensha doméstiko i abusu di mucha’.


 1.   

  AFLASTING van de opgeroepen Centrale Commissievergadering van WOENSDAG 7 juli 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku direktornan General, Finansiero i huntanan di Komisario di tantu Fundashon Kas Popular (FKP} i Fundashon Fiansa Popular (FFP) riba e maneho general, maneho di mantenshon i tambe maneho finansiero di tantu FKP I FFP. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op WOENSDAG 7 juli 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku direktornan General, Finansiero i huntanan di Komisario di tantu Fundashon Kas Popular (FKP} i Fundashon Fiansa Popular (FFP) riba e maneho general, maneho di mantenshon i tambe maneho finansiero di tantu FKP I FFP.


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DINSDAG 6 juli 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Deliberashon ku representantenan di Aliansa, “Stichting Slachtofferhulp Curaçao” i Voogdijraad enkuanto kasonan di maltrato doméstiko na Kòrsou. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar enkuanto ehekushon di e ‘Plan Nashonal kontra violensha doméstiko i abusu di mucha’.


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2021 van het Statenlid M.G. Martines aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Pospone reunion tokante FKP.


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2021, kenmerk: NW/mh/2021-008-607, van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Project afronding 1 cent.


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2021, Ref.nr. 2020/013517, van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van gesteld door het Statenlid M.G. Martines bij brief d.d. 24 mei 2021 no. 20-21/00353-0, met als onderwerp: Ministerio Públiko su forma di midi ta mas ku unu. (Het OM meet met meerde maten)


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2021, Zaaknr. 2021/008075, van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Eindrapport inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de kwaliteit van het beheer, de taakuitoefening, de samenwerking en de resultaten van de Landsrecherche.


 1.   

  Brief d.d. 5 juli 2021, nr. 763/2021, van de Ombudsman van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: aanbieding Jaarverslag van de Ombudsman over het jaar 2020.


 1.   

  Brief d.d. 5 juli 2021, kenmerk RV-21/017/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 1 juli 2021, kenmerk MINBUZA-2021.525792, betreffende lijsten verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 juli 2021.


 1.   

  Brief d.d. 5 juli 2021, kenmerk RV-21/018/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief van 1 juli 2021, kenmerk MINBUZA-2021.433697, betreffende Wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020.